• 662 2301221
  • info@vwcaddyforum.com
  • 333 Silom Road, Bangkok, 10500
Lifestyle
อบรมความปลอดภัย 6 ชม อบรมพนักงานใหม่ให้เข้าใจเรื่องความปลอดภัย

อบรมความปลอดภัย 6 ชม อบรมพนักงานใหม่ให้เข้าใจเรื่องความปลอดภัย

หลายท่านในที่นี้อาจยังไม่เข้าใจเรื่องการอบรมความปลอดภัยให้กับพนักงานใหม่ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน ทำไมต้องอบรมความปลอดภัย 6 ชม การจัดอบรมความปลอดภัยให้กับพนักงานใหม่ต้องทำอย่างไรให้ถูกต้องตามกฎหมาย มีหลักสูตรใดที่ใช้ในการอบรมบ้าง วันนี้เราจึงขอมาสรุปให้ฟัง เพื่อให้ทุกคนเกิดความเข้าใจมากขึ้น

อบรมความปลอดภัย 6 ชม คืออะไร

การอบรมความปลอดภัยให้กับพนักงานใหม่ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน มีชื่อเรียกที่แตกต่างกันออกไป บ้างก็เรียก อบรมความปลอดภัยพนักงานใหม่ อบรมความปลอดภัย 6 ชม ซึ่งมีการเรียกแตกต่างกันออกไป ในประกาศ พรบ.ฯ ด้านความปลอดภัย พ.ศ. 2554 ไม่ได้มีการระบุหลักสูตร เพียงประกาศไว้แค่ว่า

“มาตรา 16 ให้นายจ้างจัดให้ ผู้บริหาร หัวหน้างาน และลูกจ้างทุกคนได้รับการฝึกอบรม ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อบริหารและดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานได้อย่างปลอดภัย ในกรณีที่นายจ้างรับลูกจ้างเข้าทำงานใหม่ เปลี่ยนงาน หรือเปลี่ยนสภาพงาน ตลอดจนเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรใหม่ หากผู้ปฏิบัติงานไม่มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง อาจทำให้ลูกจ้างได้รับอันตรายต่อร่างกาย ชีวิต และทรัพย์สินได้ ให้นายจ้างจัดให้มีการอบรมลูกจ้างทุกคนก่อนการเริ่มงาน”

อบรมความปลอดภัย 6 ชม หรืออบรมความปลอดภัยให้กับพนักงานใหม่ คือ หลักสูตรการอบรมสำหรับพนักงานเข้าทำงานใหม่ โดยใช้ระยะเวลาในการอบรม 6 ชม. แม้กฎหมายจะไม่ได้กำหนดหลักสูตรที่ใช้ในการอบรม แต่หลักสูตรการอบรมควรเป็นหลักสูตรสากลที่ทั่วโลกให้การยอมรับ โดยหลักๆ แล้วพนักงานจะได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ แต่ควรเน้นไปที่ภาคปฏิบัติมากกว่าเพื่อให้การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด พร้อมทั้งได้สัมผัสกับอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัย หรือ PPE สวมใส่อย่างถูกต้อง ถูกวิธี พนักงานต้องได้เรียนรู้เกี่ยวกับกฎหมายความปลอดภัยฯ ด้วย ข้อบังคับด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน สำคัญที่สุดเลยคือพนักงานต้องได้เรียนรู้การประเมินความเสี่ยงในการทำงาน ฝึก Work Shop สามารถวิเคราะห์งาน รู้ความเสี่ยง ปฏิบัติตามขั้นตอนการทำงานที่ถูกต้องได้อย่างปลอดภัย

อบรมความปลอดภัย 6 ชม หรืออบรมความปลอดภัยให้กับพนักงานใหม่ได้ที่ไหน ปัจจุบันมีหลายสถาบันที่รับจัดอบรมความปลอดภัยให้กับพนักงานใหม่ เลือกสถาบันที่ได้รับอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าชั้นนำ เชื่อถือได้ รับอบรมความปลอดภัยให้กับพนักงานใหม่ ผู้รับเหมา พนักงานบริษัทเอกชน พนักงานโรงงาน ฯลฯ ฝึกสอนหรือบรรยายโดยวิทยากรมืออาชีพที่มีความรู้และมีประสบการณ์ เลือกสถาบันที่มีหลักสูตรอินเฮ้าส์ หลักสูตรเรียนออนไลน์ ให้บริการอบรมทั่วประเทศไทย ในราคาโปรโมชั่นที่น่าสนใจ คุ้มค่า ประหยัดต้นทุน หลังผ่านการอบรมแล้วต้องมอบวุฒิบัตรให้พนักงานเพื่อเป็นการยืนยันด้วย