• 662 2301221
  • info@vwcaddyforum.com
  • 333 Silom Road, Bangkok, 10500
อบรม ความ ปลอดภัย 6 ชม

อบรมความปลอดภัย 6 ชม อบรมพนักงานใหม่ให้เข้าใจเรื่องความปลอดภัย

หลายท่านในที่นี้อาจยังไม่เข้าใจเรื่องการอบรมความปลอดภัยให้กับพนักงานใหม่ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน ทำไมต้องอบรมความปลอดภัย 6 ชม การจัดอบรมความปลอดภัยให้กับพนักงานใหม่ต้องทำอย่างไรให้ถูกต้องตามกฎหมาย มีหลักสูตรใดที่ใช้ในการอบรมบ้าง วันนี้เราจึงขอมาสรุปให้ฟัง เพื่อให้ทุกคนเกิดความเข้าใจมากขึ้น อบรมความปลอดภัย 6 ชม คืออะไร การอบรมความปลอดภัยให้กับพนักงานใหม่ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน มีชื่อเรียกที่แตกต่างกันออกไป บ้างก็เรียก อบรมความปลอดภัยพนักงานใหม่ อบรมความปลอดภัย 6 ชม ซึ่งมีการเรียกแตกต่างกันออกไป ในประกาศ พรบ.ฯ ด้านความปลอดภัย พ.ศ. 2554 ไม่ได้มีการระบุหลักสูตร เพียงประกาศไว้แค่ว่า “มาตรา 16 ให้นายจ้างจัดให้ ผู้บริหาร หัวหน้างาน และลูกจ้างทุกคนได้รับการฝึกอบรม ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อบริหารและดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานได้อย่างปลอดภัย ในกรณีที่นายจ้างรับลูกจ้างเข้าทำงานใหม่ เปลี่ยนงาน หรือเปลี่ยนสภาพงาน ตลอดจนเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรใหม่ หากผู้ปฏิบัติงานไม่มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง อาจทำให้ลูกจ้างได้รับอันตรายต่อร่างกาย ชีวิต และทรัพย์สินได้ ให้นายจ้างจัดให้มีการอบรมลูกจ้างทุกคนก่อนการเริ่มงาน” อบรมความปลอดภัย 6 ชม หรืออบรมความปลอดภัยให้กับพนักงานใหม่ คือ หลักสูตรการอบรมสำหรับพนักงานเข้าทำงานใหม่ โดยใช้ระยะเวลาในการอบรม 6 ชม. แม้กฎหมายจะไม่ได้กำหนดหลักสูตรที่ใช้ในการอบรม แต่หลักสูตรการอบรมควรเป็นหลักสูตรสากลที่ทั่วโลกให้การยอมรับ โดยหลักๆ […]